Dr. Frank Salter om det tyska risktagandet

Källa (Original Article): http://www.theoccidentalobserver.net/2016/01/dr-frank-salter-on-germanys-jeopardy/

Dr. Frank Salter har gjort en balanserad och vetenskapligt grundad utvärdering av de sannolika konsekvenserna av Tysklands katastrofala politik gällande invandring från Mellanöstern och Afrika. Underrubriken ställer den relevanta frågan ”Är massinvandringen ‘slutet på den europeiska civilisationen?’” Svaret är förstås att det mycket väl kan bli så om man inte vänder den nuvarande utvecklingen.

Även om terrorismen och de senaste sexuella massövergreppen i Tyskland säkert drar allmänhetens uppmärksamhet till kostnaderna för den massiva och okontrollerade invandringen, så är förlusten av den nationella identiteten i traditionell bemärkelse, knuten till ett visst folk och kultur, ett mycket större problem. ”Medborgarskapet blir endast en urholkad legalitet” – medborgarskapet i en så kallad ”principnation” knyts endast till abstrakta västerländska ideal av frihet och demokrati snarare än till försvar av ett specifikt folks intressen. Principnationens ideologi är nu väletablerad bland de politiska och intellektuella eliterna i hela västvärlden. Ideologins tolkningsföreträde härstammar från lärdomar av vad som anses vara forna katastrofer orsakade av europeisk nationalism. Och att gottgöra för nationalsocialismen är, som Dr. Salter noterar, en uttrycklig målsättning för Angela Merkels migrationspolitik.

Den nuvarande politikens resultat är en fullständigt förutsägbar minskning av den sociala sammanhållningen, med omfattande kostnader i form av konflikter och brottslighet och en minskad vilja och förmåga att bidra till det gemensamma, såsom välfärd och sjukvård. Dr. Salter går igenom statistik som visar att etnisk mångfald har ett samband med en rad oönskade företeelser. Människor som bor i etniskt blandade områden investerar mindre i socialt kapital, samarbetar sämre, är mindre benägna att delta i frivilligarbete, och det finns mindre tillit mellan medborgarna. Han påminner oss om att evolutionen ägde rum i etniskt homogena grupper. Mentaliteten hos jägare och samlare, vilken är en viktig aspekt av den europeiska kulturen, utvecklades i små grupper med hög igenkänningsfaktor där medlemmarnas tillit till varandra och deras anseende hade stor betydelse.

Men även i de större, etniskt homogena samhällen som tills nyligen kännetecknade Europa fanns det höga nivåer av tillit och samarbetsförmåga, vilket bidrog till ett starkt folkligt stöd för stora offentliga investeringar i sociala välfärdsprogram, som till exempel den allmänna sjukförsäkringen. Medan de migranter som nu gör Europa allt mer mångkulturellt drar fördel av dessa program och ofta är beroende av dem för sin försörjning, kan det förutses att sådana program i framtiden kommer att avskaffas eller bli underfinansierade på grund av en minskad vilja att betala för förmåner som ges till främlingar. Vita medborgare – som kommer att betala en oproportionerligt stor andel av skatterna för att finansiera dessa välfärdsprogram – kommer åtminstone att bli mindre villiga att bidra till program som till en oproportionerligt stor andel går till migranter och deras avkomlingar.

Dr. Salter radar upp en del konsekvenser av konflikterna i Europa – etnisk segregation och no-go-zoner i Frankrike, samt sexbrottsskandalerna i Storbritannien. För tillfället toppas löpsedlarna av de massiva sexövergreppen i Tyskland, utförda av nyanlända migranter – vilket sker efter en fyra dagars mörkläggning. Vissa nyheter är så stora att de inte kan undertryckas av vad tyskarna kallar ”ljugmedia”. Men som Dr. Salter noterar kommer läget sannolikt att förvärras under nästa generation. Han hänvisar till statistik som visar att andra generationens invandrare är mycket mer benägna att begå brott än sina föräldrar.

Thilo Sarrazin har redan varnat tyskarna för den utomeuropeiska invandringens konsekvenser i boken Germany Abolishes Itself (Tyskland avskaffar sig självt, övers. anm.).

Sarrazin dokumenterade turkiska invandrares låga integrationstakt i det tyska samhället och ekonomin, deras oproportionerliga beroende av försörjningsstöd och deras högre fertilitet. Han drog slutsatsen att den långsamma assimileringen orsakades av den islamiska religionen och att de låga utbildningsresultaten var en konsekvens av orubbliga etniska traditioner. [xvi] När han skrev detta var Angela Merkel redan tysk förbundskansler. Hon fördömde Sarrazin och krävde att han skulle avlägsnas från Deutschebanks styrelse, ett omen för den radikalism och intolerans som hon kom att uppvisa under 2015.

Givet de (genetiskt betingade) låga IQ-nivåerna och de låga utbildningsresultat som de nya invandrarna uppvisar i jämförelse med infödda tyskar, kommer det att ske en etnisk stratifiering där etnicitet korrelerar med social klasstillhörighet – en verkligt oroväckande utveckling. Som vi många gånger har noterat på The Occidental Observer (TOO), resulterar detta i en radikalisering av politiken där folk röstar utifrån raslig/etnisk tillhörighet. Och eftersom medierna har kastat realistiska och vetenskapligt baserade utvärderingsmetoder på sophögen till förmån för vänstervriden offermentalitet, tillskrivs de icke-vitas ekonomiska tillkortakommanden den kränkande och ständigt förekommande vita rasismen. Som Dr. Salter noterar:

Den andra generationen av fattiga invandrare, särskilt de som är kulturellt eller etniskt utmärkande, blir mottagliga för radikalisering av ideologier som legitimerar missnöje. Dessa ideologier förmår invandrarna är rationalisera sin låga socioekonomiska status och känsla av alienation genom att framställa dem som offer för de vitas rasism. Dessa ideologier predikas från universitet, skolor, medierna, socialarbetare, politiker och av företrädare för etniska grupper.

Och eftersom detta har varit en uppifrån och ner-revolution iscensatt av eliter, så erbjuds inte medborgarna någon verklig möjlighet att rösta om invandringspolitiken eller liknande frågor. Nationalistiska partier har bildats över hela Europa, men de smädas av medieeliterna och blir satta i karantän i parlamenten. Därmed minimeras också deras inflytande. Endast med en absolut majoritet i ryggen kan dessa partier ändra situationen. Men allt eftersom de nya invandrarna blir röstberättigade kommer de att stödja de partier som lovar att fortsätta med massinvandringen och med de generösa välfärdsförmånerna. Och muslimernas röster hade faktiskt avgörande betydelse för valet av den svekfulle franske presidenten François Hollande.

Dr. Salter noterar även att etnisk mångfald resulterar i förlusten av medborgerliga rättigheter. Det höjs nu röster för att avskaffa grundläggande liberala rättigheter som till exempel yttrandefriheten. Detta gäller särskilt infödda som dristar sig att kritisera invandringspolitiken. Och den första reaktionen efter attackerna i Köln var inte bara att rensa den mediala rapporteringen på varje omnämnande av brottslingarnas etniska ursprung; man raderade även Facebook-inlägg som kommenterade attackernas etniska karaktär. Det här är en tweet som jag publicerade den 2 januari då medierna fortfarande var i förnekelsefasen.

Tysk medierapportering vägrar att förmedla någon information om sexförbrytarnas etniska tillhörighet; Facebook-inlägg raderas. https://t.co/UZg6NA3euR

— Kevin MacDonald (@TOOEdit) 2 januari 2016

Lagar som inskränker yttrandefriheten, särskilt debatten kring invandring, samt förstås Förintelsen, finns redan på plats i många europeiska länder. Situationen kommer bara att förvärras. De sociala medierna övervakas allt hårdare. I Washington Post rapporterades nyligen:

Tyska myndigheter […] har slutit en överenskommelse med Facebook, Google och Twitter om hårdare tag mot stötande innehåll. Parterna är överens om att inhemsk lag, snarare än företagens egna riktlinjer, ska tillämpas vid granskningen av inlägg.

Ökad polisnärvaro är det förutsägbara svaret på incidenter som de sexuella massövergreppen i Köln, Hamburg, och Stuttgart. Och när en armé av poliser faktiskt lyckas förhindra nya våldsutbrott kommer det att hyllas i medierna som en mångkulturalismens triumf – ”ni ser, det kan fungera; saker och ting löser sig till det bästa”, detta trots att många, särskilt kvinnor, kommer att undvika att delta i liknande firanden, åtminstone den närmaste tiden. Vilket pris vi får betala för att kunna ha offentliga tillställningar! På många platser var nyårsfirandet en uppvisning i övervakning värdigt en polisstat. Det är inte ett sådant samhälle som vi vill leva i.

Ett återkommande tema här på TOO är att judiska organisationer enträget har fortsatt att förespråka höga invandringsnivåer och altruistisk flyktingpolitik samtidigt som de förespråkar polisstatsliknande kontroll av åsikter och yttranden i syfte att öka säkerheten för judar (se Andrew Joyces “On the return of the protected Jewish minority in Europe”). Att äta kakan och ha den kvar samtidigt.

På lång sikt kan mångkulturalismen inte fungera utan kraftfull social kontroll av åsikter och beteenden. Som jag har skrivit i boken The Culture of Critique (Kritikkulturen) i en passage om mångkulturalismens framtid i Förenta staterna:

Man kan förvänta sig att i takt med att de etniska konflikterna eskalerar i Förenta staterna kommer man desperat att försöka putsa upp mångkulturalismens ideologi med sofistikerade teorier om majoritetsgruppens etnocentrism, samt en ökad polisstatlig repression mot nonkonforma åsikter och yttranden (kapitel 8, sidorna 310-311, engelska upplagan).

Dr. Salter gör den viktiga poängen att den genetiska förändring av befolkningen som ligger till grund för den minskade sociala sammanhållningen är konstant, medan de kulturella variablerna (som exempelvis den högtravande moralistiska retorik som rättfärdigar flyktingmottagandet) kan förändras snabbt.

Och kulturer kan verkligen förändras hastigt, och vi får nog sätta vårt hopp till att det kommer att ske. Men medierna är en mäktig kraft som upprätthåller den nuvarande ordningen. Han påpekar att ett mediemonopol är nödvändigt för att upprätthålla allmänt konsensus i invandringsfrågan och att detta monopol har verkat i decennier – vilket är ytterligare ett återkommande tema här på TOO, där vi understryker att det judiska inflytandet och den judiska etniska identiteten har varit en avgörande komponent.

Det är inte förvånande att Merkel och hennes kollegor utmålar sin politik som ett uttryck för kärlek till mänskligheten, med det är egentligen en illasinnad politik som sannolikt kommer att leda till mer lidande över hela Europa.

Hon marknadsför de öppna gränsernas politik som medmänsklighet. Men i verkligheten är det en omänsklig politik som sannolikt kommer att leda till mer lidande i Tyskland och Europa. Hon har vägrat att ta hänsyn till de europeiska staternas enskilda intressen och till Europa som helhet. Europas politiska klass har i praktiken omfamnat den mest aggressiva form av mångkulturalism, där etablissemanget bildar en allians med olika minoriteter för att kunna förtrycka majoritetsbefolkningen.

Det lidande som de öppna gränsernas politik kommer att föra med sig – ojämlikhet, vilket inkluderar de särskilt negativa effekterna av den etniska stratifieringen, välfärdssystemens kollaps, utbredning av slum och no-go-zoner, nedvärdering av kvinnor, politisk radikalisering, förlust av nationell sammanhållning, det ökade känslan av förlust och alienation bland både tyskar och invandrare, det allt snabbare utbytet av den europeiska befolkningen i dess urgamla hemländer, inskränkandet av medborgerliga rättigheter och det genomträngande kaoset – allt detta kommer att vara i generationer.

Merkel är tvåfaldigt illasinnad eftersom hon tömmer utvecklingsländerna på utbildade och företagsamma människor. Den oundvikliga minskningen av den europeiska biståndshjälpen orsakad av de europeiska ekonomiernas stagnation och det minskade sociala kapitalet, kommer att drabba fattiga länder världen över.

Frågan som återstår är hur länge det dröjer innan de politiska reaktionerna växer till sådan styrka att man kan besegra den politiska/mediala/akademiska klassen. Om denna reaktion misslyckas med att uppenbara sig kommer detta verkligen att bli slutet på den västerländska civilisationen.

En avskrift av Dr Salters video finns tillgänglig på hans hemsida, Social Technologies.